Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης Vlastos Kitchen & Style

Ασφάλεια δεδομένων

Ασφάλεια δεδομένων

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
Προτεραιότητα του Vlastos Kitchen-Style είναι η προστασία του δικαιώματος του πελάτη για την απόρρητη σύνδεση και προς τούτο παρακάτω επεξηγούνται η πρακτική προστασίας του απορρήτου καθώς και η έννοια και σημασία των παρακάτω όρων, προκειμένου να γίνουν εύκολα κατανοητοί και αντιληπτοί και να μην δημιουργούνται υπόνοιες για πιθανή τυχόν διάρρηξη του απορρήτου της σύνδεσης.
 
 - Αυτόματα Καταγεγραμμένες Πληροφορίες. Ο web server του Vlastos Kitchen-Style καταγράφει αυτόματα κάποιες πληροφορίες για να μας βοηθάει να διαγνώσουμε έγκαιρα προβλήματα, να διαχειριζόμαστε το web site και να συλλέγονται από το Vlastos Kitchen-Style ευρύτερες δημογραφικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες (δεν είναι προσωπικά προσδιορίσιμες) και περιέχουν τα domain names και/ή τις I.P. διευθύνσεις των browsers που επισκέπτονται το site μας, την ημέρα και ώρα που έγινε η επίσκεψη και άλλες (πάντοτε) μη εξατομικευμένες προσδιορίσιμες πληροφορίες.
 
 - Προσωπικές Πληροφορίες
 
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 Λόγω της ιδιαιτερότητας του web site Vlastos Kitchen-Style (ηλεκτρονικό κατάστημα), απαιτούνται προσωπικές πληροφορίες, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση και στο πρόσωπο κάθε χρήστη/πελάτη. Οι πληροφορίες αυτές δεν καθίστανται γνωστές σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιούνται για οιονδήποτε άλλο σκοπό.
 
 Ειδικότερα μεταξύ του Vlastos Kitchen-Style και του πελάτη συμφωνούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:
 
 •    Tο Vlastos Kitchen-Style δηλώνει και ο πελάτης αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Vlastos Kitchen-Style και αφορούν τον πελάτη θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του αιτήματός του, δηλαδή την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, καθώς και την ενημέρωσή του γύρω από τις μελλοντικές προσφορές και διαφημιστικές ενέργειες του Vlastos Kitchen-Style. Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι αποκλειστικά το Vlastos Kitchen-Style, στα πλαίσια της συναλλαγής, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι υποχρεωμένο ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, το Vlastos Kitchen-Style, βάσει συγκατάθεσης του πελάτη, νόμου ή δικαστικής απόφασης.
 
 •    Tο Vlastos Kitchen-Style δηλώνει ότι κατά το διάστημα τήρησης των εν λόγω στοιχείων / προσωπικών δεδομένων θα χρησιμοποιεί αυτά σύννομα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τήρησης της εμπιστευτικότητας αυτών. Το Vlastos Kitchen-Style θα διαγράφει τα στοιχεία αυτά από το αρχείο του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
 •    Ο πελάτης, απευθυνόμενος εγγράφως προς το Vlastos Kitchen-Style, έχει δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από αυτό, δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης αυτών, καθώς και δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν οποτεδήποτε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997).
 
 •    Tο Vlastos Kitchen-Style λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη/πελάτη και των μεταδιδομένων πληροφοριών και δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εντούτοις, το Vlastos Kitchen-Style δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στον βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία και τη σχετική οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.
 

 •    Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των πελατών ή μεταξύ πελατών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που διακινούνται μέσω του Vlastos Kitchen-Style, το τελευταίο δηλώνει ότι τυχόν άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του πελάτη επιτρέπεται μόνο εφόσον και στο μέτρο που το Vlastos Kitchen-Style καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ρητά συμφωνείται ότι οι άνω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας που ισχύουν επί των συναλλαγών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σημάτων.
   Tο περιεχόμενο της ιστοσελίδας Vlastos Kitchen-Style (φωτογραφίες, κείμενα, γραφικά), ανήκουν στην ιδιοκτησία της ή σε τρίτα πρόσωπα που νομίμως αφορούν.
   Τα λογότυπα ή τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή μπορεί να είναι εμπορικές ονομασίες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την γραπτή συγκατάθεσή μας.
   Συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας για να προχωρήσετε σε χρήσης της ιστοσελίδας μας.

2. Προσωπικά Δεδομένα – Ισχύον Δίκαιο.
   Τα θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο ρυθμίζονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο (οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) και από το Νόμο Προστασίας Καταναλωτών (Ν. 2251 / 1994).
   Ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, οι αριθμοί τηλεφώνου σας, η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας και σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, ο αριθμός και η ημερομηνία λήξεως, δεν γνωστοποιούνται και δεν γίνεται καμία άλλη χρήση αυτών.

3. Τροποποίηση Όρων Παρόντος.
    Η εταιρία Vlastos Kitchen-Style διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τις προϋποθέσεις και τους όρους των συναλλαγών. Για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους, η εταιρεία έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους παρόντες όρους χρήσης.

4. Διάφορα.
    Η εταιρία Vlastos Kitchen-Style έχει προσπαθήσει κατά το δυνατόν να απεικονίσει τα προϊόντα που διαθέτει ρεαλιστικά και με ακρίβεια, ενδέχεται όμως να υπάρχουν σφάλματα
   στην απεικόνιση, περιγραφές ή και στις τιμές.Ακόμη για διευκόλυνση στην πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες του, το Vlastos Kitchen-Style μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες που αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή που τις διαχειρίζονται τρίτοι και που ευθύνονται αυτοί για το περιεχόμενό τους.

5. Αποστολές Προϊόντων.
   Οι παραγγελίες σας αποστέλλονται ανάλογα με την διαθεσιμότητα των προϊόντων και κατόπιν συνεννοήσεως.

Πολιτική Cookies

Πολιτική Cookies
 
Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του πελάτη από έναν web server και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για τον πελάτη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του.

Το Vlastos Kitchen-Style.gr χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του πελάτη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο πελάτης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookies όμως ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες του Vlastos Kitchen-Style.

Τρόποι Αποστολής & Πληρωμής

Τρόποι Αποστολής & Πληρωμής

Οι αποστολές πραγματοποιούνται όλες τις ημέρες της εβδομάδος.

Όροι Πληρωμής:

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να πληρώσει μ' έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1) Πληρωμή στο κατάστημα.

2) Αντικαταβολή: Πληρώνετε κατά την παραλαβή στο χώρο σας.

3) Μέσω φορητού pos: Διαθέτουμε και φορητή συσκευή pos για να πληρώσετε στο χώρο σας με χρεωστική / πιστωτική κάρτα

4) Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Θα πρέπει στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο στο οποίο έγινε η παραγγελία
Η διεκπεραίωση της παραγγελίας σ' αυτή τη περίπτωση θα γίνεται αφότου έχει επιβεβαιωθεί η συναλλαγή.

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρία Vlastos Kitchen-Style διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η εταιρία Vlastos Kitchen-Style διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες/σελίδες του δικτυακού τόπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους η εταιρία Vlastos Kitchen-Style έχει το δικαίωμα να διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

Η εταιρία Vlastos Kitchen-Style είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.